Политика по качеството

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО
на „Кем АС Инженеринг”ООД                                                 

      Ръководството, в лицето на Управителя, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана от всички в дружеството.
Като компания стремяща се да бъде предпочитан партньор при доставянето на услуги, свързани с търговия на хроматографи и лабораторно оборудване, резервни части за тях, сервизна дейност и разработване на методологии за работа, „Кем АС Инженеринг” ООД е разработила, документирала, внедрила, поддържа и непрекъснато подобрява Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015.
Политиката ни по качеството е насочена към:
• Удовлетворяване изискванията на Kлиентите, като предлагаме качествени продукти и услуги, коректност, прозрачност, оптимални цени и срокове на доставка и изпълнение.
• Постоянен контакт с Клиентите с цел непрекъснато да се информираме за техните потребности, до каква степен са удовлетворени от нашите продукти и услуги и имат ли препоръки към нас за повишаване качеството на получаваните услуги.
• Увеличаване броя на постоянните ни клиенти.
• Приемане само на поръчки, които могат да бъдат изпълнени компетентно и професионално.
• Установяване и отстраняване на грешки и източници на такива, за да бъде избегнато непреднамереното повлияване на крайния продукт или услуга предоставяни на Клиента.
• Осигуряване на подходяща работна среда, отговаряща на съответните нормативни изисквания.
• Осигуряване на подходящо подбран и висококвалифициран персонал, убеден в необходимостта от поддържане и усъвършенстване на Системата по качество, който да се стреми непрекъснато да повишава качеството на работата си, използвайки оптимално наличните ресурси.
• Непрекъснато повишаване на квалификацията на персонала с участия в обучения, курсове, семинари и самоинформиране.
• Непрекъснато информиране за нововъведения и усъвършенствания на познати технологии, за напълно нови технологични разработки на апаратура и продукти, свързани с химичен или физико-химичен анализ на вещества.
• Разширяване на продуктовото портфолио и търсене на нови партньорства с Доставчици.
• Поддържане на взаимоизгодни отношения със своите Партньори и Доставчици.
• Положителни финансови резултати и увеличаване дела на печалбата за реинвестиране.
• Осигуряване на необходимите ресурси за поддържането и непрекъснатото подобряване и усъвършенстване на внедрената Система по качество.

Като Управител на „Кем АС Инженеринг” ООД декларирам личната си отговорност и ангажимент за изпълнение на обявената ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО.
11.2017 г. 
От Управителя на «Кем АС Инженеринг»ООД                     
 

Информация